Algemene Voorwaarden

Artikel 1
1.1     Mr. E.A. Slappendel handelt onder de naam Slappendel Familierecht Advocatuur & Mediation (hierna: Slappendel Familierecht) en oefent de rechtspraktijk uit. Slappendel Familierecht verleent in dat kader juridische bijstand, voert procedures en begeleidt opdrachtgever(s) in een mediationtraject.

1.2     Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden tevens voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij Slappendel Familierecht danwel diegene die op andere wijze aan Slappendel Familierecht verbonden is, diegene die door Slappendel Familierecht wordt ingeschakeld alsmede een ieder voor wiens handelen of nalaten Slappendel Familierecht aansprakelijk is of kan zijn. Zij is door de opdrachtgever(s) gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever(s) te aanvaarden. Dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen binden de opdrachtgever(s) dan ook.

1.3     De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de eventuele aanvullende en/of gewijzigde en/of vervolgopdrachten van de opdrachtgever.


Artikel 2

2.1     De opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:402 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd door mr. E.A. Slappendel of haar waarneemster tijdens haar afwezigheid. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 3

3.1     Slappendel Familierecht is nimmer verplicht een opdracht aan te nemen.

3.2     Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is alsdan gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

3.3     De uitvoering van alle opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

3.4     Slappendel Familierecht zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste en als zodanig kenbaar gemaakte resultaat te bereiken, maar garandeert nimmer dat dit resultaat wordt bereikt. Slappendel Familierecht zal bij de uitvoering van de werkzaamheden handelen op de wijze die van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht. Opdrachten kennen geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.5     De voortgang van de samenwerking tussen de opdrachtgever en Slappendel Familierecht is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van de opdrachtgever wordt onder meer verwacht dat deze steeds tijdig en zo efficiënt mogelijk alle informatie verstrekt die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever dient Slappendel Familierecht steeds onverwijld te informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die van belang zijn of kunnen zijn voor de opdracht.

3.6     Ter voldoening aan het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalde is de opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

3.7     Slappendel Familierecht kan op grond van de geldende regelgeving verplicht zijn ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden zonder de opdrachtgever daarover in te lichten. Bij het verstrekken van de opdracht aan Slappendel Familierecht geeft opdrachtgever aan daarmee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te verlenen.


Artikel 4
4.1    Tenzij anders is overeengekomen, zal het honorarium voor de verrichte diensten worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief vermeerderd met BTW en verschotten (waaronder doch niet uitsluitend: griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, taxatiekosten, koerierskosten, vertaalkosten, kosten van uittreksels en akten en kosten van ingeschakelde deskundigen). Slappendel Familierecht behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een procedure eerst aanhangig te maken als het verschuldigde griffierecht (en/of een overeengekomen voorschot) op voorhand door de opdrachtgever aan Slappendel Familierecht is voldaan. 
Voor wat betreft de vaststelling van de bestede en te factureren tijd wordt het door Slappendel Familierecht gehanteerde tijdschrijfsysteem tot uitgangspunt genomen. In de specificatie en de declaratie zal worden gerekend in eenheden van 0,1 uur, gelijk aan tijdseenheden van 6 minuten.

4.2    Slappendel Familierecht heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief jaarlijks per 1 januari te verhogen. In beginsel wordt maandelijks gefactureerd.

4.3    Slappendel Familierecht is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening van de opdrachtgever één of meerdere voorschotbetalingen te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Slappendel Familierecht na voorafgaande aankondiging gerechtigd haar werkzaamheden niet aan te vangen, deze op te schorten, dan wel te staken. Betaalde voorschotten zullen met tussentijdse declaraties, dan wel met de einddeclaratie worden verrekend.

4.4    Betaling van declaraties van Slappendel Familierecht dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever met ingang van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het volledige bedrag van de betreffende declaratie al dan niet te vermeerderen met (buiten)gerechtelijke kosten welke verband houden met de invordering van de declaratie(s).  

4.5    Enige betaling die door de opdrachtgever wordt gedaan, zal worden geacht eerst ter voldoening te zijn van eventuele verschuldigde incassokosten en wettelijke rente, alvorens in mindering te worden gebracht op de openstaande declaratie(s).

4.6    Bij uitblijven van tijdige betaling zullen per direct, ongeacht de stand van de gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure, de werkzaamheden tot nader te bepalen termijn worden opgeschort. Omtrent opschorting der werkzaamheden wordt de cliënt/opdrachtgever per ommegaande bericht.


Artikel 5

5.1    Iedere aansprakelijkheid voor schade of kosten, hoe ook genaamd en hoe ook bestaand, van Slappendel Familierecht en haar medewerkers c.q. bij haar betrokken derden is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. Indien Slappendel Familierecht voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet maar desalniettemin aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot   een bedrag van maximaal € 5.000,–.

5.2    Voor schade als gevolg van opschorting van de werkzaamheden ingevolge artikel 4 van deze algemene voorwaarden is Slappendel Familierecht nimmer aansprakelijk. Slappendel Familierecht is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Voorts kan Slappendel Familierecht de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

Artikel 6
6.1    Op iedere opdracht aan Slappendel Familierecht is haar kantoorklachtenregeling van toepassing, welke te vinden is op de website van Slappendel Familierecht (www.slappendelfamilierecht.nl).

6.2    Slappendel Familierecht neemt tevens deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur (eenzijdig optreden als advocaat) en de klachtenregeling van de vereniging van FamilierechtAdvocaten Scheidingsmediators (in geval van mediation).

6.3  Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/ of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dan wel het klachtreglement van de vFAS. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement Geschillencommissie Advocatuur in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de civiele rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan staat de gang naar de civiele rechter open.

6.4    Wanneer Slappendel Familierecht er niet in slaagt uw eventuele klacht(en) over de dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, dan kunt u uw klacht(en) voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur dan wel de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators.


Artikel 7
7.1    Na beëindiging van de opdracht worden de tot het dossier behorende relevante stukken (relevante correspondentie, overeenkomsten, voor zover deze niet na afsluiting van de zaak (al dan niet op verzoek) aan opdrachtgever worden afgegeven, gedurende tenminste zeven jaar door Slappendel Familierecht bewaard, waarna de stukken zonder nadere kennisgeving zullen worden vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van een dergelijke afspraak is Slappendel Familierecht ontslagen van de bewaarverplichting na zeven jaren.


Artikel 8
8.1    Op alle opdrachten die aan Slappendel Familierecht worden verstrekt, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2    Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

8.3    Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Slappendel Familierecht en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen. Slappendel Familierecht is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.